top of page

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OBČANSKÉ HNUTÍ Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) GDPR č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 1.12.2020.

 

Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je OBČANSKÉ HNUTÍ. V záležitostech správy Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat:

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

OBČANSKÉ HNUTÍ zpracovává osobní údaje v rámci svého předmětu činnosti, v souladu s platnými stanovami a dle platné legislativy:

 • Základní osobní údaje o členech: titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, podpis

 • Kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo,

 • Profilové a ostatní osobní údaje a informace, které subjekt údajů poskytl v rámci výkonu svého členství OBČANSKÉMU HNUTÍ, např. údaje o vzdělání, dovednosti, fotografie, adresa na sociální sítě ad.,

 • Lokalizační údaje a analytické údaje: IP adresa, přístupové údaje na portál, cookies,

 • Údaje s plněním smluvního vztahu nebo poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa subjektu, bankovní spojení.

 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně.

 

Jaké jsou účely zpracování?

 

OBČANSKÉ HNUTÍ zpracovává Vaše základní osobní a kontaktní údaje z důvodů plnění právních povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, pracovně-právními zákony a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisově službě.

Vaše kontaktní údaje (email, tel.) bude OBČANSKÉ HNUTÍ zpracovávat za účelem Vašeho oslovování a komunikace s Vámi na základě oprávněného zájmu v rámci přijímacího řízení do OBČANSKÉHO HNUTÍ a následně, pokud se stanete členem hnutí pro oslovování a komunikaci v souvislosti s činností hnutí a záležitostmi, které z členství v hnutí vyplývají.

Vaše údaje o profesním zařazení, dosaženém vzdělání, členství v politických stranách nebo hnutích a osobní údaje uvedené v čestném prohlášení a přiloženém životopise bude hnutí zpracovávat pro účely přijímacího řízení. Údaj o členství v politických stranách a hnutí slouží též k ověření splnění zákonných podmínek dle § 2 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích včetně souvisejících změn, zdali nejste členem jiné politické strany nebo hnutí.

Vaše údaje o dosaženém vzdělání, profesním zařazení a případně další Vámi sdělené lokalizační a analytické údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu v případě přijetí do členství zpracovávat pro statistické účely, dále za účelem zařazování a propojování členů hnutí do odborných skupin hnutí, nominování na veřejné funkce a pro evidenční účely hnutí.

Zpracování identifikačních údajů subjektů IČO, DIČ, adresa subjektu, bankovní spojení nebo evidence o přijetí daru je založeno na plnění smluvního vztahu.

 

Kdo jsou zpracovatelé osobních údajů?

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pověřenými zaměstnanci / pracovníky Občanského hnutí (správcem údajů) a externí spolupracovníci, kteří zajišťují související činnosti pro chod našeho hnutí. Pro zajištění aktivit Občanského hnutí můžeme z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, partnerům pro správu webových stránek www.obcanskehnuti.info, www.obcanske-hnuti.info, www.obcanskehnuti.org, www.obcanske-hnuti.org, www.obcanskehnuti.com, www.obcanske-hnuti.com, www.obcanskehnuti.biz, www.obcanske-hnuti.biz marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat jsou osobní údaje ve výjimečných případech poskytovány mimo EU (cloudové služby se servery mimo EU).

Provoz databáze členů Občanského hnutí a vnitřní komunikace, kde jsou ukládány a zpracovávány osobní údaje, běží na platformě Wix.com.

 

Webové stránky OBČANSKÉHO HNUTÍ také obsahují odkazy na sociální sítě třetích stran, které obsahují sociální pluginy, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o Facebook, CzechBook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Instagram, Telegram, Vkontakte.

 

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu nebo členství a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.  U většiny smluvních vztahů musíme zajistit dobu archivace související s daňovým řízením, proto jsme nuceni uchovávat daňové doklady a evidenci s podobnými údaji, které se vztahují k poskytnutí služby, po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které zpracováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen nebo odvolán (odvolání souhlas můžete uplatnit e-mailem nebo telefonicky – viz kontaktní údaje správce uvedené výše).

V případě ukončení členství budou osobní údaje anonymizovány a uchovávány po dobu 5-ti let ode dne zániku.

Při zpracování osobních údajů na základě vyřízení požadavku, připomínek a dotazů zájmových skupin je uchování osobních údajů omezeno na dobu nezbytně nutnou, až do doby vyřízení požadavku. Následně jsou osobní údaje subjektu údajů smazány a skartovány.

 

Poučení o právech při zpracování osobních údajů

 

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz nebo na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na účinnou soudní ochranu – vůči dozorovému úřadu a vůči správci – subjekt má právo na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká.

Právo na zastoupení subjektu údajů – subjekt údajů má právo pověřit neziskový subjekt, organizaci nebo sdružení, které byly řádně založeny v souladu s právem některého členského státu, aby jeho jménem podal stížnost a uplatnil právo na odškodnění.

Právo na náhradu újmy a odpovědnost – kdokoliv, kdo v důsledku porušení Nařízení GDPR utrpěl hmotnou nebo nehmotnou újmu, má právo obdržet od správce nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy.

Právo odvolat souhlas – subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, pokud tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

bottom of page